Política de Privacitat


Dades Fiscals del Titular

 • Nom fiscal: GM Cloud Design, S.L.
 • N.I.F.: B55260772
 • Adreça fiscal: Carrer Cavallers, 28 (local 35)
  17200 Palafrugell (Girona)
 • Contacte:  info@gmcd.cat +34 622 530 429

Dades Comercials del Titular

 • Nom comercial: GM Cloud Design
 • Horari dl a dv | 09:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00
 • Adreça comercial Centre Comercial Cavallers (local 35)
  Carrer Cavallers 28-30 – 17200 Palafrugell (Girona)
 • Contacte info@gmcd.cat –  +34 622 530 429

1.- Inclusió de les dades personals de L’USUARI (en endavant CLIENT) als fitxers de GM CLOUD DESIGN (en endavant L’EMPRESA)

En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la llei 15/1999, s’adverteix que les dades de caràcter personal que faciliti el CLIENT a L’EMPRESA, formaran part de la base de dades d’aquesta última, incloses en un fitxer propietat de L’EMPRESA, i que la mateixa fa servir amb la finalitat de dur a terme els encàrrecs professionals que a la mateixa s’encomanin (assessorament i/o gestió). L’EMPRESA pot cedir les dades de les quals disposa a d’altres empreses o entitats a fi que donin compliment a la finalitat per la qual s’ha creat el present fitxer. S’informa al CLIENT que pot fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o exclusió dirigint-se a L’EMPRESA, per correu electrònic a info@gmcd.cat o per carta a la direcció Plaça Mossèn Gumersind 3 de Palamós (17230 – Girona), com a responsable del tractament.

2.- Ús de les dades dels fitxers propietat del CLIENT

En base a allò que s’estableix a l’article 12 de L.O 15/1999 de 13 de novembre de protecció de dades de caràcter personal, i amb la finalitat de poder dur a terme els serveis contractats amb L’EMPRESA i les seves associades , el CLIENT autoritza a aquestes empreses, les quals accepten, a tenir accés a les dades de caràcter personal incloses als fitxers que els siguin facilitades per part del CLIENT, a fi de dur a terme la realització dels serveis contractats.

El CLIENT, com a responsable del tractament d’aquestes dades, autoritza a L’EMPRESA, com encarregada del tractament, a fer ús de les dades contingudes en els esmentats fitxers amb l’única finalitat de realitzar la prestació de serveis contractats pel CLIENT.

Els encarregats del tractament, no comunicaran les dades a terceres persones, a excepció que sigui estrictament necessari per a la prestació del servei contractat. L’EMPRESA disposa de les mesures de seguretat reglamentàries exigides per raó de les dades tractades i en funció del nivell de protecció que es requereix reglamentàriament.

Un cop finalitzada la present prestació de serveis, els encarregats del tractament destruiran o retornaran al responsable del tractament les dades de les quals poguessin disposar.