Prestació de Serveis


A continuació us oferim els pactes del “Contracte de Prestació de Serveis” marc.
Les especificacions dels serveis, que són contractuals, es troben a cadascuna de les descripcions dels mateixos, a les diferents seccions d’aquest lloc web.


PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Mitjançant el present document, GM CLOUD DESIGN, SC es compromet a prestar els seus serveis segons les especificacions dels mateixos.

Per al compliment de les obligacions derivades d’aquest contracte GM CLOUD DESIGN, SC declara:

 • 1) Que és una empresa legalment constituïda, i es troba al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i que mantindrà aquesta situació en tant sigui vigent el present contracte.
 • 2) Que té la capacitat legal i tècnica per al compliment de les obligacions assumides.
 • 3) Que disposa dels medis necessaris per a l’exercici de les activitats que li han estat encomanades i del personal suficient i degudament capacitat per a realitzar els treballs previstos en aquest document.
 • 4) Que garanteix la prestació dels serveis descrits en base a les clàusules del present contracte i en base a les condicions generals que figuren en el contracte que al seu torn a signat amb OVH HISPANO, proveïdor de serveis d’internet. El contingut d’aquest contracte pot ser consultat pel client accedint a http://ovh.es. GM Cloud design, SC garanteix la prestació del servei dintre de les seves competències no responsabilitzant-se dels possibles períodes de falta de disponibilitat dels serveis que siguin directament imputables a OVH HISPANO.
 • 5) GM Cloud Design, SC es reserva el dret de canviar de proveïdor de serveis d’internet, garantint que en cap cas aquest canvi podrà perjudicar al client en quant a qualitat i prestació del servei.
 • 6) GM Cloud Design, SC no es responsabilitzarà dels accessos no autoritzats, violacions del codi o altres similars, essent responsabilitat del proveïdor OVH HISPANO.

SEGON.- DURADA

La durada del present contracte serà d’un any, prorrogable per anualitats, a menys que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, de manera fefaent i amb una antelació mínima de dos mesos al venciment del present contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, la seva voluntat de no prorrogar-lo.

TERCER.- REALITZACIÓ DE LES TASQUES A DESENVOLUPAR

GM CLOUD DESIGN, SC serà la responsable de la realització de les tasques encarregades.

QUART.- PREU I FORMA DE PAGAMENT

Com a contraprestació dels serveis prestats per GM CLOUD DESIGN, SC, la prestatària farà efectiva la quantitat total dels serveis i el client l’abonarà d’acord amb allò pactat.

La renda s’actualitzarà anualment, amb efectivitat a la data en què es compleixi el present contracte o qualsevol de les seves pròrrogues, aplicant al preu pagat durant l’anualitat anterior la variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional del Sistema d’Índexs de Preus al Consum per a Catalunya, elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística o aquell organisme que el pugui substituir, i referit a un període de 12 mesos immediatament anteriors al de cada actualització.

Atesa la publicitat d’aquests índexs oficials, l’actualització del preu es produirà de manera automàtica, sense obligació per a la prestadora de notificació expressa.

El retard en l’aplicació de la revisió, mai podrà interpretar-se com una renúncia a realitzar-la, i en conseqüència, la prestadora podrà exigir-la sempre amb efectivitat a la data en que hauria d’haver-se realitzat.

CINQUÈ.- ALTRES CONCEPTES A FACTURAR

No quedaran inclosos en el preu pactat:

 • a) Els materials que s’hagin de menester per a la prestació dels esmentats serveis.
 • b) El temps que excedeixi de les hores pactades i que sigui necessari per al correcte desenvolupament de la tasca encomanada.

SISÈ.- RESPONSABILITAT

Les parts es comprometen i obliguen a actuar de forma diligent i responsable i aplicar les normes deontològiques en el compliment de les obligacions que els afectin en virtut del present contracte.

El Client exonera al proveïdor del servei d’internet i a GM Cloud Design SC de qualsevol responsabilitat relacionada amb el contingut dels textos, imatges i informació lliurada pel Client a la Prestadora per al seu tractament.

El Client és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, jurídica o extrajudicial referida als continguts esmentats en l’apartat anterior, que puguin emprendre terceres persones tant contra el Client com contra GM Cloud Design, SC o contra el proveïdor de serveis d’internet, tot assumint totes aquelles despeses, costes i indemnitzacions que es puguin derivar d’una eventual reclamació per part del tercer referit.

SETÈ.- CESSIÓ DEL CONTRACTE

Queda expressament prohibida la cessió de drets i obligacions que resulten d’aquest contracte a tercers, excepte previ acord per escrit de totes les parts.

VUITÈ.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte podrà ser resolt per l’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes en el present contracte.

Entre d’altres, seran causes d’extinció del present contracte:

 • a) L’incompliment greu i culpable de qualsevol de les parts en l’execució del present contracte.
 • b) L’impagament dels honoraris degudament meritats.
 • c) El canvi substancial en la composició dels socis de les societats intervinents. No es consideraran canvis substancials els derivats de donació o successió a favor de fills.
 • d) La declaració de concurs de qualsevol de les societats intervinents en el present contracte.

NOVÈ.- CONFIDENCIALITAT I DADES PERSONALS

Les parts s’obliguen a guardar absoluta confidencialitat sobre la informació i documentació que les entitats es facilitin o siguin conegudes en el desenvolupament dels serveis que es prestin i de l’execució d’aquest contracte. I així s’obliguen a prendre les mesures necessàries, tant respecte del seu personal com de tercers que poguessin tenir alguna relació amb aquest contracte, per assegurar el compliment d’aquesta clàusula.

En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la llei 15/1999, s’adverteix que les dades de caràcter personal que faciliti El Client a GM Cloud Design, SC, formaran part de la base de dades d’aquesta darrera i quedaran incloses en un fitxer titularitat de GM Cloud Design, SC que la mateixa fa servir amb la finalitat de dur a terme els encàrrecs professionals que se li encomanin. GM Cloud Design, SC pot cedir les dades de les quals disposa a d’altres empreses o entitats a fi que donin compliment a la finalitat per a la que s’ha creat el present fitxer. S’informa al Client que pot fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o exclusió dirigint-se a GM Cloud Design, SC, a l’adreça de correu electrònic info@gmcd.cat o bé a la direcció postal que figura a l’inici del present contracte, com a responsable del tractament.

Ús de les dades del fitxers propietat del CLIENT

En base a allò que s’estableix a l’article 12 de L.O 15/1999 de 13 de novembre de protecció de dades de caràcter personal, i amb la finalitat de poder dur a terme els serveis contractats amb GM Cloud Design, SC i les seves associades, el Client autoritza a aquestes empreses, les quals accepten, a tenir accés a les dades de caràcter personal incloses als fitxers que els siguin facilitades per part del Client, a fi de dur a terme la realització dels serveis contractats.

El Client, com a responsable del tractament d’aquestes dades, autoritza a GM Cloud Design, SC, i a la resta de les empreses del grup esmentades anteriorment, com encarregades del tractament, a tractar les dades contingudes en els esmentats fitxers amb la única finalitat de realitzar la prestació de serveis contractats pel Client.

Els encarregats del tractament, no comunicaran les dades a terceres persones, a excepció que sigui estrictament necessari per a la prestació del servei contractat. GM Cloud Design, SC, disposa de les mesures de seguretat reglamentàriament exigides per raó de les dades tractades i en funció del nivell de protecció que es requereix reglamentàriament.

Un cop finalitzada la present prestació de serveis, els encarregats del tractament destruiran o retornaran al responsable del tractament les dades de les quals poguessin disposar.

DESÈ.- INEXISTÈNCIA DE RELACIÓ LABORAL

Les parts estableixen, i així ve reconegut en dret, que en virtut d’aquest contracte no s’estableix relació laboral entre les entitats participants i el seu personal.

ONZÈ.- MODIFICACIONS

Si durant la vigència d’aquest contracte les parts consideren oportú modificar-ne el seu contingut serà necessari negociar els termes d’aquestes modificacions i fixar per escrit els acords assolits, per a la seva posterior eficàcia.

Qualsevol modificació que no es manifesti per escrit es tindrà per no acordada.

DOTZÈ.-  NOTIFICACIONS

Les parts designen com a domicili a efecte de notificacions el consignat a l’encapçalament d’aquest contracte. Qualsevol modificació haurà de ser notificada a l’altra part contractant, per escrit, per tal que sigui vàlida i eficaç.

TRETZÈ.- LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

El present contracte té naturalesa privada i es regularà per allò establert a les presents clàusules i a la legislació que resulti d’aplicació.

Les parts es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en quant a la interpretació i aplicació del present contracte, però en cas de diferències irreconciliables, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de La Bisbal d’Empordà, amb renúncia del seu propi fur, en cas de ser-ne un altre.